Download references

Open Access Open Badges

Adenovirus36 infection expresses cellular APMI and Visfatin genes in overweight Uygur individuals

Yi Jiao, Xinmin Mao, Xi Chang, Kelimu Abudureyimu, Cheng Zhang, Jianfei Lu, Yanjiao Wang, Nuerbiye Nuermaimaiti, Yiliyasi Aisa, Xian Gong and Yaqun Guan*

Diagnostic Pathology 2014, 9:83  doi:10.1186/1746-1596-9-83

Include


Format