Download references

Open Access Open Badges

Pathophysiological implication of reversed CT halo sign in invasive pulmonary mucormycosis: a rare case report

Yoichiro Okubo, Takao Ishiwatari, Haruka Izumi, Fumitomo Sato, Kyoko Aki, Daisuke Sasai, Tsunehiro Ando, Minoru Shinozaki, Kazuhiko Natori, Naobumi Tochigi, Megumi Wakayama, Yoshinobu Hata, Haruo Nakayama, Tetsuo Nemoto and Kazutoshi Shibuya*

Diagnostic Pathology 2013, 8:82  doi:10.1186/1746-1596-8-82

Include


Format