Open Access Case Report

Pathophysiological implication of reversed CT halo sign in invasive pulmonary mucormycosis: a rare case report

Yoichiro Okubo, Takao Ishiwatari, Haruka Izumi, Fumitomo Sato, Kyoko Aki, Daisuke Sasai, Tsunehiro Ando, Minoru Shinozaki, Kazuhiko Natori, Naobumi Tochigi, Megumi Wakayama, Yoshinobu Hata, Haruo Nakayama, Tetsuo Nemoto and Kazutoshi Shibuya*

Diagnostic Pathology 2013, 8:82  doi:10.1186/1746-1596-8-82

Accesses  

  • Last 30 days: 217 accesses
  • Last 365 days: 1970 accesses
  • All time: 1970 accesses