Download references

Open Access Open Badges

De novo CD5-positive diffuse large B-cell lymphomas show high specificity for cyclin D2 expression

Takuro Igawa, Yasuharu Sato*, Katsuyoshi Takata, Noriko Iwaki, Takehiro Tanaka, Naoko Asano, Yoshinobu Maeda, Yorihisa Orita, Naoya Nakamura, Shigeo Nakamura and Tadashi Yoshino

Diagnostic Pathology 2013, 8:81  doi:10.1186/1746-1596-8-81

Include


Format