Open Access Email this article to a friend

A comparative proteomic study identified calreticulin and prohibitin up-regulated in adrenocortical carcinomas

Ming-shan Yang*, Huan-sheng Wang, Bao-sheng Wang, Wan-hu Li, Zeng-fen Pang, Ben-kui Zou, Xin Zhang, Xue-tao Shi, Dian-bin Mu, De-xian Zhang, Yong-sheng Gao, Xiao-wen Sun and Shu-jie Xia

Diagnostic Pathology 2013, 8:58  doi:10.1186/1746-1596-8-58

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive Diagnostic Pathology's emails?