Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Application of flexible bronchoscopy in inhalation lung injury

Chong Bai, Haidong Huang, Xiaopeng Yao, Shihui Zhu, Bing Li, Jingqing Hang, Wei Zhang, Paul Zarogoulidis*, Andreas Gschwendtner, Konstantinos Zarogoulidis, Qiang Li* and Michael Simoff

Diagnostic Pathology 2013, 8:174  doi:10.1186/1746-1596-8-174

Include


Format