Download references

Open Access Highly Accessed

Application of flexible bronchoscopy in inhalation lung injury

Chong Bai, Haidong Huang, Xiaopeng Yao, Shihui Zhu, Bing Li, Jingqing Hang, Wei Zhang, Paul Zarogoulidis*, Andreas Gschwendtner, Konstantinos Zarogoulidis, Qiang Li* and Michael Simoff

Diagnostic Pathology 2013, 8:174  doi:10.1186/1746-1596-8-174

Include


Format