Download references

Open Access Open Badges

Immunophenotypic features and t(14;18) (q32;q21) translocation of Chinese follicular lymphomas helps to distinguish subgroups

Fen Zhang, Li-Xu Yan, Su-Xia Lin, Zi-Yin Ye, Heng-Guo Zhuang, Jing-Ping Yun, Han-Liang Lin, Dong-Lan Luo, Fang-Ping Xu, Xin-Lan Luo, Jie Cheng, Ke-Ping Zhang and Yan-Hui Liu*

Diagnostic Pathology 2013, 8:154  doi:10.1186/1746-1596-8-154

Include


Format