Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Subtype distribution of lymphomas in Southwest China: Analysis of 6,382 cases using WHO classification in a single institution

Qun-Pei Yang, Wen-Yan Zhang, Jian-Bo Yu, Sha Zhao, Huan Xu, Wei-Ya Wang, Cheng-Feng Bi, Zhuo Zuo, Xiao-Qing Wang, Juan Huang, Lin Dai and Wei-Ping Liu*

Diagnostic Pathology 2011, 6:77  doi:10.1186/1746-1596-6-77

Include


Format