Table 2

Clinicopathologic data in GIP ETs*

Case No.

Location

Size

Grade

Ki-67

Metastases


1

Ileum

2.1 cm

G1

8%

Yes

2

Colon

11 cm

G3

55%

No

3

Colon

2.9 cm

G2

3%

Yes

4

Appendix

0.3 cm

G1

1%

No

5

Duodenum

N/A

G1

33%

N/A

6

Duodenum

N/A

G1

4%

N/A

7

Duodenum

1.3 cm

G2

4%

Yes

8

Pancreas

1.9 cm

G2

2%

Yes

9

Stomach

N/A

G1

6%

N/A

10

Duodenum

N/A

G1

1%

N/A

11

Colon

3.5 cm

G2

0%

Yes

12

Rectum

N/A

G1

0%

N/A

13

Duodenum

2.5 cm

G1

0%

Yes

14

Duodenum

N/A

G1

0%

N/A

15

Duodenum

N/A

G1

3%

N/A

16

Rectum

N/A

G1

0%

N/A

17

Rectum

N/A

G1

0%

N/A

18

Colon

N/A

G1

0%

N/A

19

Stomach

N/A

G1

3%

N/A

20

Duodenum

N/A

G1

1%

N/A

21

Ileum

1.3 cm

G1

3%

No

22

Ileum

N/A

G1

1%

N/A

23

Ileum

0.9 cm

G1

0%

Yes

24

Stomach

N/A

G1

2%

N/A

25

Ileum

3.0 cm

G1

0%

Yes

26

Rectum

N/A

G1

1%

N/A

27

Ileum

0.7 cm

G1

1%

Yes

28

Duodenum

N/A

G1

3%

N/A

9

Pancreas

16 cm

G3

32%

Yes

30

Pancreas

4.1 cm

G2

2%

No

31

Ileum

1.4 cm

G1

1%

No

32

Ileum

2.4 cm

G1

0%

Yes

33

Duodenum

1.5 cm

G2

4%

No

34

Pancreas

2.8 cm

G1

3%

Yes

35

Duodenum

4 cm

G2

1%

Yes

36

Ileum

1.2 cm

G1

2%

Yes

37

Ileum

2.5 cm

G1

0%

Yes

38

Appendix

1 cm

G1

6%

No


* Gastrointestinal and pancreatic (GIP) endocrine tumors (ETs)

Alexiev et al. Diagnostic Pathology 2007 2:28   doi:10.1186/1746-1596-2-28

Open Data