Figure 8.

Same tumor as shown in Fig. 7. Numerous tumor cell nuclei stain positive with Ki-67 monoclonal antibody. Anti-Ki-67. × 400.

Alexiev et al. Diagnostic Pathology 2007 2:28   doi:10.1186/1746-1596-2-28
Download authors' original image