Figure 2.

Same tumor as shown in Fig. 1. Ki-67 monoclonal antibody stains nuclei of crypt epithelial and stromal cells. The tumor cells are negative. Anti-Ki-67. × 200.

Alexiev et al. Diagnostic Pathology 2007 2:28   doi:10.1186/1746-1596-2-28
Download authors' original image